Wij vernemen graag van u bij vragen

070 – 20 42 321

Privacybeleid

Fysiotherapie Functional Lines hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Fysiotherapie Functional Lines houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

   –  Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn
       beschreven in dit Privacy policy;

   –  Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

   –  Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

   –  Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

   –  Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

   –  Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.


Als Fysiotherapie Functional Lines zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens op onze website of aan uw behandelend therapeut.

Functional Lines verstrekt beveiligd (geanonimiseerde) data aan het LDF (Landelijke Database Fysiotherapie) van het KNGF. Deze data is belangrijk als basis voor wetenschappelijk onderzoek, belangenbehartiging en de positionering van de fysiotherapie. De data is te allen tijde anoniem en niet herleidbaar naar de Patiënt. Mocht de patiënt hier bezwaar tegen hebben, verzoeken wij de patiënt om dit vooraf te melden bij de behandeld fysiotherapeut.   

Verder laten wij door QDNA (een onafhankelijke organisatie) door middel van de CQ-index navragen hoe tevreden u bent over onze werkwijze en benadering. Mocht de patiënt hier bezwaar tegen hebben, verzoeken wij de patiënt om dit vooraf te melden bij de behandeld fysiotherapeut.


Verwerking van persoonsgegevens van patiënten

Persoonsgegevens van patiënten worden door Fysiotherapie Functional Lines verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

   –  Het behandelproces;

   –  Het kunnen controleren en identificeren van de patiënt in de praktijk (legitimatieplicht);

   –  Voor overleg met, of verslag aan uw huisarts/verwijzer en/of overige zorgverleners buiten de praktijk;

   –   Het optimaliseren van werkprocessen en kwaliteit door het versturen van een uitnodiging voor een klanttevredenheidsonderzoek (PREM-vragenlijst)
        per e-mail via meetbureau QDNA en door het versturen van geanonimiseerde gegevens naar Landelijk Database Fysiotherapie van de beroepsgroep
        KNGF;

   –  Voor doelmatig beheer en beleid;

   –  U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten, en producten/diensten die van toegevoegde waarden zijn voor uw behandeltraject,
       bijvoorbeeld middels een nieuwsbrief;

   –  U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is, bijvoorbeeld een afspraak maken of verzetten;

   –  Onze praktijk verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze communicatie
       met uw zorgverzekering, bijvoorbeeld declaratie van de behandeling;

   –  Voor de financiële administratie, met bijbehorende procedure via Medicas b.v;

   –  Overige administratie benodigd bij het zorgtraject en de afhandeling daarvan.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

   –  Gebruikmaking van onze fysiotherapeutische diensten/de behandelovereenkomst welke u aangaat door bij Fysiotherapie Functional Lines aan te    
       melden/een afspraak te maken. Wij hebben deze informatie nodig om uw
Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) goed te vormen en bij te houden.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Fysiotherapie Functional Lines de volgende persoonsgegevens van u vragen:

   –  Voorletters;
   –  Voornaam;
   –  Tussenvoegsel;
   –  Achternaam;
   –  Telefoonnummer(s);   
   –  
E-mailadres;
   –  Geslacht;
   –  Adres;
   –  Geboortedatum;
   –  Gezondheidsgegevens;
   –  Verzekeringsgegevens;
   –  BSN;
   –  Legitimatiegegevens;  
   –  Huisarts en/of verwijzer;
   –  Gegevens van belang voor de behandeling.

Uw persoonsgegevens worden door Fysiotherapie Functional Lines opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

   – Gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst, waarna 15 jaar bewaartermijn (vanaf de laatste behandeling) dit is conform de Wet op de
      Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

Behalve de behandelend fysiotherapeut, zijn er ook andere (interne) personen die toegang hebben tot uw persoonsgegevens welke in het EPD zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld andere fysiotherapeuten in de praktijk, waarnemers, stagiaires en administratieve krachten. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht en hebben alleen toegang indien het tot hun werkzaamheden behoort.

 

Verwerking van persoonsgegevens van zorgverleners

Persoonsgegevens van zorgverleners worden door Fysiotherapie Functional Lines verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

   – Uitwisselen van patiëntgegevens t.b.v. de behandeling.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

   – Verwijzing of Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie (DTF);

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Fysiotherapie Functional Lines de volgende persoonsgegevens van u vragen:

   – Voornaam;
   – Tussenvoegsel;
   – Achternaam;
   – Functie
   – E-mailadres;
   – Telefoonnummer(s);
   – AGB;

Uw persoonsgegevens worden door Fysiotherapie Functional Lines opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

   – Gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst van de patiënt. 15 jaar bewaartermijn conform de Wet op de Geneeskundige
     Behandelingsovereenkomst (WGBO).

 

Verwerking van persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde

Persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde worden door Fysiotherapie Functional Lines verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

   – Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

   – Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via sociale media;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Fysiotherapie Functional Lines de volgende persoonsgegevens van u vragen:

   – Voornaam;
   – Tussenvoegsel;
   – Achternaam;
   – Adres
   – Woonplaats
   – Telefoonnummer(s);
   – E-mailadres;

Uw persoonsgegevens worden door Fysiotherapie Functional Lines opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

   – Gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde.

 

Verwerking van persoonsgegevens van leden

Persoonsgegevens van leden worden door Fysiotherapie Functional Lines verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

   – Administratieve doeleinden;

   – Automatische incasso;

   – Communicatie en/of uitnodigingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

   – Het overeengekomen lidmaatschap.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Fysiotherapie Functional Lines de volgende persoonsgegevens van u vragen:

   – Voorletters;
   – Voornaam;
   – Tussenvoegsel;
   – Achternaam;
   – Adres;
   – Telefoonnummer(s);
   – E-mailadres;
   – Bankrekeningnummer;
   – Geslacht;
   – Gegevens t.b.v. intake (waaronder medische gegevens);
   – Informatie met betrekking tot uw lidmaatschap;
   – Naam werkgever mits u via uw werkgever bent aangesloten;

Uw persoonsgegevens worden door Fysiotherapie Functional Lines opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

   – Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

 

Verwerking van persoonsgegevens van sollicitanten

Persoonsgegevens van sollicitanten worden door Fysiotherapie Functional Lines verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

   – Het kunnen selecteren van de juiste kandidaat voor de vacante functie.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

   – De sollicitatiebrief met CV.

Voor de bovenstaande doelstelling kan Fysiotherapie Functional Lines de volgende persoonsgegevens van u vragen:

   – Voornaam;
   – Tussenvoegsel;
   – Achternaam en geboortenaam;
   – Geslacht;
   – Nationaliteit; 
   – Adres;
   – Telefoonnummer(s);
   – E-mailadres;
   – Opleidingsgegevens;
   – Arbeidsverleden;

Uw persoonsgegevens worden door Fysiotherapie Functional Lines opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

   – Gedurende de looptijd van de sollicitatieprocedure met een max van 6 maanden.

Verwerking van persoonsgegevens van medewerkers

Persoonsgegevens van medewerkers worden door Fysiotherapie Functional Lines verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

   – Administratieve informatie vastleggen m.b.t. het (digitale) personeelsdossier;

   – Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst;

   – Het uitbetalen van salaris;

   – Het registeren van ziekte bij de Arbodienst en/of UWV.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

   – De arbeidsovereenkomst en het (digitale) personeelsdossier.

Voor de bovenstaande doelstelling kan Fysiotherapie Functional Lines de volgende persoonsgegevens van u vragen:

   – Voornaam
   – Tussenvoegsel
   – Achternaam en geboortenaam
   – Geslacht
   – Burgerlijke staat
   – Nationaliteit
   – Adres
   – Telefoonnummer
   – E-mailadres
   – Geboortedatum en -plaats
   – Salarisgegevens
   – Kopie ID
   – BSN-nummer
   – Bankgegevens
   – Diploma’s
   – Gegevens partner
   – AGB-nummer;
   – BIG-nummer.

Uw persoonsgegevens worden door Fysiotherapie Functional Lines opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

   – Gedurende de periode dat men een contract heeft. Daarna in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar. Het personeelsdossier wordt tot de  
      pensioengerechtigde leeftijd bewaard.

Verwerking van persoonsgegevens contactformulier website

Persoonsgegevens die via het contactformulier door u zijn ingevuld, worden door Fysiotherapie Functional Lines verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

   – Om op uw verzoek telefonisch en/of schriftelijk contact op te nemen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

   – Invullen van het contactformulier.

Voor de bovenstaande doelstelling kan Fysiotherapie Functional Lines de volgende persoonsgegevens van u vragen:

   – Voornaam
   – Tussenvoegsel
   – Achternaam
   – Telefoonnummer
   – E-mailadres
   – IP-adres

Uw persoonsgegevens worden door Fysiotherapie Functional Lines opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

   – Gedurende de periode van een jaar.
 

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft de volgende rechten:

   – Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
   – Het recht om kosteloos het eigen dossier (elektronisch) in te zien of er een (elektronisch) afschrift van te ontvangen (voor zover de privacy van een  
      ander daardoor niet wordt geschaad) (art. 15d lid 1 en 3 Wabvpz)
   – Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
   – Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de
      gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
   – Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
   – Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.
   – Het recht om informatie te krijgen wie u gegevens heeft ingezien (logging) (art. 15e Wabpvz)
   – Het recht op dataportabiliteit. Dit recht houdt in dat u persoonsgegevens mag meenemen en overdragen aan een andere (zorg)aanbieder. Het recht op
      dataportabiliteit geldt voor een deel van de gegevens in uw medisch dossier.

 Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Mocht u gebruik willen maken van uw rechten, of als u inzage wil in ons verwerkingsregister; dan kunt u dit schriftelijk kenbaar maken via info@functionallines.nl of via Fysiotherapie Functional Lines, Bonistraat 29, 2586 XN Den Haag.
 

In kaart brengen van websitebezoek

Op de website van Fysiotherapie Functional Lines worden functionele, technische, analytische en tracking cookies bijgehouden. Op de website wordt hiervoor toestemming gevraagd aan de bezoeker.

Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Fysiotherapie Functional Lines gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren.

Google Analytics

Fysiotherapie Functional Lines maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de google ads van Fysiotherapie Functional Lines bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. Google is onderhevig aan wetgeving die de privacy van gebruikers beschermt, zoals de Algemene verordening gegevensbescherming van de Europese Economische Ruimte en andere privacywetten die verschillende rechten vaststellen voor ingezetenen van de toepasselijke Amerikaanse staten, zijn van invloed op contentuitgevers, app-ontwikkelaars, websitebezoekers en app-gebruikers. 

 
Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

 Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

   – Het verzorgen van de digitale dossiervoering (EPD);
   – Het verzorgen van de (financiële) administratie;
   – Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen;
   – Het verzorgen van de uitvraag van patiënttevredenheidsonderzoeken;
   – Het verwerken van declaraties of banktransacties; 

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Als advocatenkantoren of letselschadebedrijven informatie opvragen, verstrekken wij de gevraagde informatie dus alleen wanneer u hiervoor schriftelijk akkoord hebt gegeven.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.
 

Bewaartermijn

Fysiotherapie Functional Lines bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.
 

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van deze privacyverklaring te allen tijde te wijzigen.

 
Rechten van ouders

 Ben je nog geen 12 jaar? Dan beslissen jouw ouders over jouw medische behandeling. Daarom mogen je ouders jouw dossier inzien.
Ben je 12 jaar of ouder, maar nog geen 16? Dan is jouw toestemming nodig voordat jouw ouders inzage krijgen in jouw dossier. Dat is alleen anders als jouw ouders de informatie nodig hebben om toestemming te geven voor een behandeling. Die toestemming is namelijk een gezamenlijke verantwoordelijkheid op jouw leeftijd.
Als je 16 bent, heb jij zelf recht op inzage in jouw medisch dossier. Jouw ouders hebben geen recht op inzage. Behalve als jij daarvoor toestemming geeft net zoals dat voor volwassenen geldt.

Wanneer een letselschade advocaat of jurist namens jou je dossier opvraagt, dan wordt je belangenbehartiger gezien als zijnde jou zelf.
Dus heeft hij/zij recht op (gratis) elektronische inzage in je dossier en/of een elektronisch afschrift daarvan.

 
Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

   – Alle personen die namens Fysiotherapie Functional Lines van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
   – We hanteren een gebruikersnaam- en wachtwoordbeleid met een 2-laagsverificatie op al onze systemen;
   – We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
   – Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
   – We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
   – Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

 
Klachten

Mocht u een opmerking of klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Omdat wij graag laagdrempelig en op een menselijke manier met elkaar omgaan kunt u uw opmerkingen of klachten mondeling tijdens de behandeling aandragen of schriftelijk, per mail of telefonisch contact met ons opnemen.

Wij zullen er alles aan doen om uw opmerking of klacht spoedig in behandeling te nemen en te kijken naar de mogelijkheden.

Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Indien u van mening bent dat Fysiotherapie Functional Lines niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

 Als u naar aanleiding van onze privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met ons op via info@functionallines.nl of 070 – 20 42 321.

 
Contactgegevens

Fysiotherapie Functional Lines

Bonistraat 29

2585 SZ Den Haag

070 – 20 42 321

info@functionallines.nl

Heeft u aanvullende vragen?
Twijfel niet en vul onderstaand contactformulier in.

Contactformulier