Algemene voorwaarden

Fysiotherapie Functional Lines

Algemene voorwaarden
Fysiotherapie Functional Lines

1. Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende met een beginhoofdletter geschreven termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

Afspraak:                               De afspraak voor een behandeling die een Patiënt met Functional Lines heeft gemaakt;

Functional Lines:                  De gebruiker van deze algemene voorwaarden: Functional Lines gevestigd aan Bonistraat 29 te Den Haag, ingeschreven bij de
Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 72943467;

Overeenkomst:                     De behandelingsovereenkomst tussen Functional Lines en de Patiënt;

Patiënt:                                   De natuurlijke persoon die met Functional Lines een Overeenkomst is aangegaan of wenst aan te gaan;

Schriftelijk:                             Schriftelijk of via de e-mail.

2. Algemeen

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten tussen Functional Lines en de Patiënt.

2.2 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen.

2.3 Indien deze algemene voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest op een rechtsverhouding tussen Functional Lines en de Patiënt, dan wordt de Patiënt geacht bij voorbaat te hebben ingestemd met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op nadien gesloten en te sluiten Overeenkomsten.

2.4 Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door Functional Lines vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.

2.5 Indien Functional Lines niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Functional Lines in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.

2.6 Functional Lines heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. Van toepassing is steeds de versie van de algemene voorwaarden zoals die gold op het moment van de totstandkoming van de Overeenkomst.

2.7 Deze algemene voorwaarden zijn op de website van Functional Lines gepubliceerd.

3. Aanbod

3.1 Ieder aanbod van Functional Lines is vrijblijvend.

3.2 Kennelijke fouten of vergissingen in e-mailberichten of op de website van Functional Lines binden Functional Lines niet.

4. Totstandkoming van de Overeenkomst en bevestiging

4.1 De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Patiënt telefonisch of via de e-mail een Afspraak heeft gemaakt voor een behandeling.

4.2 Nadat de Overeenkomst tot stand is gekomen, stuurt Functional Lines de Patiënt een bevestiging via de e-mail. In de bevestigingsmail staat een link naar https://functionallines.nl/algemene-voorwaarden/. Op deze pagina staan de algemene voorwaarden.

4.3 Functional Lines stuurt de Patiënt 48 uur voor aanvang van de Afspraak een e-mail ter herinnering aan de Afspraak.

5. Afzeggen van een Afspraak

5.1 De Patiënt kan de Afspraak afzeggen door dit telefonisch door te geven via 070 – 20 42 321, door een e-mail te sturen naar info@functionallines.nl, of door een reply te sturen op de bevestigingsmail.

5.2 Indien de Patiënt de Afspraak korter dan 24 uur van te voren afzegt of de Patiënt zonder af te zeggen niet komt op de Afspraak, dan wordt ter compensatie voor de gereserveerde arbeidstijd 100% van de overeengekomen prijs voor de Afspraak aan de Patiënt in rekening gebracht.

5.3 Als moment van annuleren geldt de datum en het tijdstip:

– Dat de Patiënt telefonisch aan een medewerker van Functional Lines kenbaar heeft gemaakt dat hij/zij de Afspraak afzegt;
– Dat de Patiënt de voicemail van Functional Lines heeft ingesproken met de mededeling dat hij/zij de Afspraak afzegt;
– Van de door de Patiënt gestuurde e-mail waarin hij/zij de Afspraak afzegt.

5.4 Een te laat afgezegde of niet nagekomen Afspraak wordt door de zorgverzekeraar niet vergoed.

6. Te laat op de Afspraak

6.1 Indien de Patiënt te laat op de Afspraak komt, dan wordt de behandeling niet verlengd en blijft het eindtijdstip van de Afspraak in stand. De behandeling wordt in een dergelijk geval verkort, zonder dat aanspraak kan worden gemaakt op enige vorm van compensatie doordat de behandeling korter heeft geduurd.

7. Uitvoering van de Overeenkomst en toestemming voor behandeling

7.1 Functional Lines zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Functional Lines is aangesloten bij het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF). Functional Lines handelt overeenkomstig de richtlijnen, gedragsregels en beroepscode van het KNGF.

7.2 De fysiotherapeut die de behandeling uitvoert is ingeschreven bij het BIG-register en is geregistreerd in het Centraal Kwaliteitsregister van het KNGF.

7.3 Functional Lines kiest voor een behandeling die op dat moment de beste keuze is voor het verlichten of oplossen van de lichamelijke klachten van de Patiënt. Door een Afspraak te maken met Functional Lines geeft de Patiënt toestemming voor het overeenkomstig dit artikel door Functional Lines behandelen van de Patiënt. Indien de Patiënt bezwaar maakt tegen een bepaalde (be)handeling, dan stopt Functional Lines met de (be)handeling en dan stelt Functional Lines, indien mogelijk, een alternatieve (be)handeling voor.

7.4 Indien het behandelen van de klachten van de Patiënt niet valt binnen het specialisme van Functional Lines, dan stelt Functional Lines de Patiënt daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte en zal Functional Lines de Patiënt niet behandelen en eventueel adviseren over passende zorg voor de Patiënt.

8. Verantwoordelijkheden en verplichtingen van de Patiënt

8.1 De Patiënt draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Functional Lines aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst of waarvan de Patiënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst volledig en tijdig aan Functional Lines worden verstrekt of kenbaar worden gemaakt. In het bijzonder dient de Patiënt Functional Lines voorafgaand aan de behandeling van het volgende in kennis te stellen:

– Een duidelijke omschrijving van de lichamelijke klachten waarvoor de Patiënt behandeld wenst te worden;
– Of de Patiënt eerder door een andere fysiotherapeut behandeld is in hetzelfde kalenderjaar, ook indien de behandeling bij een andere fysiotherapeut
   geen betrekking heeft op de huidige klachten;
– De fysieke gesteldheid van de Patiënt, voor zover relevant voor de behandeling;
– Of de Patiënt verzekerd is voor de behandeling en bij welke zorgverzekeraar.

8.2 De Patiënt is er zelf verantwoordelijk voor om na te gaan of de behandeling door zijn/haar zorgverzekeraar wordt vergoed en indien dat het geval is, hoeveel behandelingen door de zorgverzekeraar worden vergoed.

8.3 De Patiënt is gehouden Functional Lines onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst van belang kunnen zijn. Indien de Patiënt een bepaald advies van Functional Lines niet wenst op te volgen of niet heeft opgevolgd, dan dient de Patiënt Functional Lines daarvan in kennis te stellen.

8.4 Indien de Patiënt weet of een vermoeden heeft dat hij/zij een besmettelijke ziekte heeft of indien de Patiënt samenwoont met een persoon die een besmettelijke ziekte heeft, dan dient de Patiënt contact op te nemen met Functional Lines om de Afspraak af te zeggen en een nieuwe Afspraak te maken.

8.5 De Patiënt is verplicht pijn(en), onbehagen en/of veranderingen in de lichamelijke gesteldheid ontstaan tijdens de behandeling direct te melden aan Functional Lines.

8.6 Het gebruik van of het onder invloed zijn van alcoholische drank of drugs gedurende een behandeling is niet toegestaan.

8.7 Roken in de praktijk van Functional Lines is niet toegestaan.

8.8 Seksuele handelingen en seksuele toespelingen worden tijdens de behandeling niet getolereerd. Het is de Patiënt niet toegestaan op eigen initiatief de fysiotherapeut aan te raken.

8.9 Indien de Patiënt onbehoorlijk gedrag vertoont in de praktijk van Functional Lines, dan heeft Functional Lines het recht de Patiënt de toegang tot de praktijk te ontzeggen.

9. Facturatie en betaling

9.1 Functional Lines factureert maandelijks achteraf.

9.2 De factuur wordt via de e-mail gestuurd.

9.3 Indien de behandeling door de zorgverzekeraar van de Patiënt wordt vergoed, dan stuurt Functional Lines de factuur direct naar de zorgverzekeraar.

9.4 Indien Functional Lines een factuur heeft gestuurd naar de zorgverzekeraar van de Patiënt en de zorgverzekeraar de behandeling niet vergoedt, dan wordt de factuur alsnog naar de Patiënt gestuurd en is de Patiënt verantwoordelijk voor het tijdig betalen van de factuur.

9.5 De Patiënt dient de van Functional Lines ontvangen facturen te betalen binnen 14 dagen na de factuurdatum.

9.6 Indien de Patiënt de factuur niet tijdig betaalt, dan heeft Functional Lines het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten totdat het volledige openstaande bedrag is voldaan. De Patiënt wordt via de e-mail van een dergelijke opschorting in kennis gesteld. Functional Lines is niet aansprakelijk voor enige schade die de Patiënt door een dergelijke opschorting lijdt.

9.7 Bij overschrijding van de betalingstermijn is de Patiënt vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling de wettelijke rente voor consumententransacties, conform artikel 6:119 Burgerlijk Wetboek, verschuldigd. Daarnaast komen alle kosten van invordering, nadat de Patiënt in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van de Patiënt. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld overeenkomstig de Wet Incassokosten.

9.8 Door de Patiënt gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van in de eerste plaats alle verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de Patiënt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

9.9 Klachten over de factuur dienen binnen 8 dagen na de factuurdatum Schriftelijk bij Functional Lines te worden ingediend. Na het verstrijken van deze termijn kan de Patiënt er geen beroep meer op doen dat de factuur niet correct is.

10. Overmacht

10.1. Functional Lines is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd wordt als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: extreme weersomstandigheden; overstromingen; diefstal; natuurrampen; terrorisme; rellen; epidemieën; pandemie; quarantaineplicht; belemmeringen door derden, die van overheden inbegrepen; ziekte of persoonlijke (familie)omstandigheden van de natuurlijke persoon die namens Functional Lines de Overeenkomst uitvoert of dient uit te voeren; verkeersbelemmeringen; autopech; oorlogen of oorlogsgevaren; brand; internetstoring; stroomstoring; computerinbraak; hackerattack; cyberaanval; storing in het e-mailverkeer; overheidsmaatregelen.

10.2. Indien uitvoering van de Overeenkomst wegens een overmachtssituatie tijdelijk niet mogelijk is en/of de uitvoering van de Overeenkomst verplaatst dient te worden naar een andere datum of naar een andere locatie, dan zullen Functional Lines en de Patiënt met elkaar in overleg treden om tot een voor beide partijen redelijke oplossing te komen.

11. Gegevens

11.1 Bij de eerste behandeling dient de Patiënt zich middels een geldig identiteitsbewijs te legitimeren.

11.2 Functional Lines houdt een dossier bij van de Patiënt dat betrekking heeft op de behandeling.

11.3 Functional Lines behandelt persoonsgegevens, waaronder medische gegevens, van de Patiënt vertrouwelijk.

11.4 Functional Lines verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).

11.5 In het kader van verslaglegging stuurt Functional Lines aan het begin, (zodra noodzakelijk) tussendoor en aan het eind van de behandelperiode een verslaglegging naar de huisarts van de Patiënt. Mocht de patiënt bezwaar hebben tegen het verstrekken van verslaglegging, verzoeken wij de patiënt om dit vooraf te melden bij de behandeld fysiotherapeut.

11.6 Functional Lines verstrekt beveiligd (geanonimiseerde) data aan het LDF (Landelijke Database Fysiotherapie) van het KNGF. Deze data is belangrijk als basis voor wetenschappelijk onderzoek, belangenbehartiging en de positionering van de fysiotherapie. De data is te allen tijde anoniem en niet herleidbaar naar de Patiënt. Mocht de patiënt hier bezwaar tegen hebben, verzoeken wij de patiënt om dit vooraf te melden bij de behandeld fysiotherapeut.

11.7 Door een Afspraak te maken met Functional Lines en zich te laten behandelen door Functional Lines stemt de Patiënt ermee in dat de verslaglegging omschreven in artikel 11.5 wordt gestuurd aan de huisarts van de patiënt en dat de geanonimiseerde gegevens voor statistische doeleinden zoals omschreven in artikel 11.6 aan het LDF van het KNGF worden verstrekt. Mocht de patiënt hier bezwaar tegen hebben, verzoeken wij de patiënt om dit vooraf te melden bij de behandeld fysiotherapeut.

12. Aansprakelijkheid en verjaring

12.1 Indien er sprake is van een overmachtssituatie, dan is Functional Lines niet aansprakelijk voor enige schade die de Patiënt daardoor lijdt.

12.2 De Patiënt is onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die de Patiënt aan Functional Lines heeft verstrekt of kenbaar heeft gemaakt. Functional Lines is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die (mede) is veroorzaakt doordat de door de Patiënt verstrekte of kenbaar gemaakte informatie onjuist en/of niet volledig is.

12.3 Functional Lines is niet aansprakelijk voor beschadiging, verlies, diefstal of het zoekraken van eigendommen van de Patiënt op de locatie waar de behandeling wordt gegeven.

12.4 Indien de Patiënt weigert aanwijzingen gegeven voor Functional Lines op te volgen, dan is de Patiënt zelf verantwoordelijk voor de daaruit voortvloeiende gevolgen.

12.5 Indien Functional Lines aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade of indien een bovengenoemde aansprakelijkheidsbeperking rechtens niet is toegestaan, dan is de aansprakelijkheid van Functional Lines beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van Functional Lines gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, dan is de aansprakelijkheid van Functional Lines beperkt, voor zover dat niet in strijd is met enige dwingendrechtelijke wetsbepaling, tot het bedrag dat de Patiënt betaald heeft voor de behandeling waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, met een maximum van € 1.000,-.

12.6 Elke rechtsvordering wegens een gebrek in de uitgevoerde werkzaamheden verjaart door verloop van 1 jaar na de gebeurtenis waarop de schade betrekking heeft.

13. Klachten

13.1 Indien de Patiënt niet tevreden is over een behandeling of over een ander handelen en/of nalaten van Functional Lines, dan kan de Patiënt een klacht indienen bij Functional Lines. Klachten worden zo spoedig mogelijk door Functional Lines in behandeling genomen.

13.2 Functional Lines maakt gebruik van het Reglement Klachtenregeling Fysiotherapie van het KNGF.

14. Vervaltermijn

13.1 Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten van de Patiënt uit welke hoofde ook jegens Functional Lines in verband met het verrichten van werkzaamheden door Functional Lines in ieder geval na 1 jaar na het moment waarop de Patiënt bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten.

15. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

14.1 Op alle Overeenkomsten en rechtshandelingen tussen de Patiënt en Functional Lines is Nederlands recht van toepassing.

14.2 Indien een partij een geschil wenst voor te leggen aan een rechter, dan is de rechter bevoegd in het arrondissement waar Functional Lines gevestigd is. De Patiënt heeft de mogelijkheid binnen 1 maand nadat Functional Lines Schriftelijk een beroep heeft gedaan op dit artikel om voor de beslechting van een geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.